[7 Μαρτίου 2022] Χώρα – Υψηλού – Λάμυρα – Μένητες!