Route 3
Chora-Dipotamata-Korthi

/
Chora-Dipotamata-Korthi

Route 1
Chora-Lamyra-Panachrados Monastery

/
Chora-Lamyra-Panachrados Monastery