Route 7
Panachrados Monastery-Agia Triada- Zagora

/
Panachrados Monastery-Agia Triada- Zagora

Route 3
Chora-Dipotamata-Korthi

/
Chora-Dipotamata-Korthi